Neuvonantopalvelut vaikuttavuus- ja tulosperusteisissa hankinta-asiossa

Olemme sitoutuneet vaikuttavuusinvestointiliiketoiminnan laajapohjaiseen kasvattamiseen Suomessa. Epiqus tarjoaa neuvontapalveluja, joiden tavoitteena on auttaa sekä julkista sektoria että yksityisiä ja yleishyödyllisiä toimijoita saavuttamaan taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestäviä tavoitteita.

Outcomes-based Procurement

Tulosperusteinen hankintatoimi

julki-
nen sektori

Taloudellisen taantuman, voimakkaan ikärakennemuutoksen ja muiden rakenteellisten haasteiden seurauksena julkisen sektorin on uudistettava monia toimintakäytäntöjään, jotta se voi edelleen luoda pohjan suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalla. Tämä edellyttää mm. ennakoivaa työskentelyotetta ja ennakkoluulotonta uusien innovaatioiden käyttöön ottamista.

Tulosperusteisessa hankinnassa tilaaja maksaa palveluntuottajalle tuloksista eikä pelkästään suoritteista tai tuotoksista. Palveluntuottajan ei tarvitse määritellä yksityiskohtaisesti miten se aikoo saavuttaa tilaajan haluamat tulokset. Näin toimimalla mahdollistetaan tarvittavassa määrin uusien ja asiakkaiden tarpeiden perusteella muokkautuvien palvelujen hyödyntäminen. Epiqus auttaa julkisen sektorin toimijoita tulosperusteisten hankintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Outcomes-linked Financing

Tulosperusteiset rahoitusjärjestelyt

kumpi- kin sektori

Kun tulosperusteiseen hankintaan liitetään yksityinen rahoitus, palveluntuottajat voivat tehdä yhteistyötä tulosten tilaajien kanssa kantamatta itse kaikkea taloudellista riskiä. Tavallisin tulosperusteinen rahoitusjärjestely on Social Impact Bond eli tulosperusteinen rahoitussopimus, jossa tilaaja on sopimussuhteessa toiminnan rahoituksesta vastaavien sijoittajien edustajaan. Sijoittajilta nostettava pääoma käytetään palveluiden ostamiseen palveluntarjoajilta tilaajan hyväksi. Jos tilatut tulokset syntyvät, tilaaja maksaa sijoittajille takaisin pääoman lisättynä riskikorjatulla tuotolla.

Epiqus on kokenut ja tarvittavan sääntelyn alainen sijoitusvälineiden hallinnoija ja taloudellinen neuvonantaja tulosperusteisille rahoitusjärjestelyille.

Nonprofit Business Coaching

Säätiöiden ja järjestöjen coaching

yksi- tyinen sektori

Avustusten myöntäjät ja muut rahoittajat edellyttävät yhä enemmän toimintaa, jonka tuloksellisuus eli yhteiskunnallinen tai ympäristöllinen hyöty on mitattavissa. Tämän seurauksena toimijoiden on kiinnitettävä aikaisempaakin enemmän huomiota sekä toiminnan taloudelliseen kestävyyteen että sen mitattavaan tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen.

Epiqus auttaa myönteistä yhteiskunnallista muutosta tavoittelevia yhteisöjä hyödyntämään kaiken käytettävissään olevan osaamisensa ja toimintamahdollisuutensa. Tuotamme neuvontapalvelumme konsultoinnin tai vuokrajohtamisen sijasta joustavalla coaching menetelmällä.