Epiquksesta

Epiquksen visiona on tuoda ratkaisuja erilaisiin yhteiskunnallisiin ja ympäristöön liittyviin haasteisiin yhdistelemällä sijoitus- ja yritystoiminnan osaamista uudella tavalla. Epiqus keskittyy ennen kaikkea sijoitustoimintaan, jossa yhdistetään taloudellisen tuoton ja mitattavan hyvinvoinnin ja/tai ympäristöhyödyn saavuttaminen. Sijoitustoiminnan lisäksi Epiqus työskentelee julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen kanssa uusien toiminta- ja rahoitusmallien kehittämiseksi. Epiqus voi myös toimia taloudellisena ja toiminnallisena neuvonantajana edistääkseen kestävän kehityksen turvaavien ratkaisujen löytämistä.

Epiqus on Euroopan toinen EuSEF- (eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneiden rahastojen) rekisteröity vaikuttavuusinvestointirahastojen hallinnoija. Epiquksen toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Samalla Epiqus toimii yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti ohjaamalla puolet taloudellisesta tuloksestaan toimintaan, joka on Epiquksen tärkeänä pitämien yhteiskunnallisten ja ympäristöllisten tavoitteiden mukaista. Epiqus on myös Global Impact Investing Networkin jäsen ja on allekirjoittanut Yhdistyneiden Kansakuntien vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Vaikuttavuusinvestointien hallinnoija ja neuvonantaja

Yhteiskunnallisten vaikuttavuus- investointirahastojen hallinnointi

Epiqus toimii markkinatuottoja tavoittelevien rahastojen hallinnoijana yhdistäen toisiinsa (i) vaikuttavuusinvestoimisesta kiinnostuneet sijoittajat, (ii) julkisen sektorin, sekä (iii) taloudellisen kannattavuuden lisäksi yhteiskunnallista hyötyä tavoittelevat palveluntuottajat. Epiquksen tavoitteena on siis luoda edellytyksiä toiminnalle, joka mahdollistaa sekä kilpailukykyisen sijoitustuoton että mitattavan yhteiskunnallisen hyödyn aikaan saamisen. Tällä alueella Epiquksella on vahvaa osaamista:

 • yhteiskunnallisesti merkittävien haasteiden ja niihin liittyvien toimintamahdollisuuksien määrittelystä
 • palveluntuottajien valintaan liittyvistä kilpailutus- ja sopimusprosesseista
 • haluttujen tulosten aikaansaamiseksi tarvittavan palvelukokonaisuuden määrittelystä
 • toiminnan taloudellista ja yhteiskunnallista hyötyä kuvaavien mittareiden määrittelystä
 • SIB- ja muista mahdollisista rahoitus-/sijoitustuotteista
 • rahoituksen hankinnasta ja sijoittajaneuvotteluista
 • rahastojen ja sijoituskohteiden hallinnoinnista

Lisätietoja

Vaikuttavuusinvestointi-perusteisten kehitysyhteistyörahastojen hallinta

Epiqus tekee yhteisyötä julkista sektoria edustavien ja vaikuttavuusinvestoimisen hyödyntämisestä kiinnostuneiden kansainvälisten kehitysyhteistyöjärjestöjen kanssa. Epiqus on erityisen kiinnostunut yhteistyöstä, joka voi tarjota sille mahdollisuuden ko. toiminnassa hyödynnettävän vaikuttavuusinvestointirahaston hallinnointiin. Tällä alueella Epiquksella on vahvaa osaamista:

 • toiminnan tarpeiden ja mahdollisuuksien määrittelystä
 • vaikuttavuustavoitteiden määrittelystä sekä lähde- että kohdemaassa
 • sijoitusstrategian määrittelystä
 • taloudellisten tuotto- ja yhteiskunnallisten / ympäristöllisten vaikutustavoitteiden yhdistämisestä
 • tuloksellisten yhteiskunta- ja ympäristövastuuohjelmien toteuttamisesta
 • sijoituskohteiden löytämisestä ja seulomisesta
 • sijoitusten tekemisestä, sijoitusportfolioiden hallinnasta ja sijoituskohteista irtautumisesta

Lisätietoja

Neuvonanto vaikuttavuus- ja tulosperusteisissa hankinta-asioissa

Epiqus toimii myös neuvonantajana julkisen sektorin toimijoille sekä palveluntuottajille (yksityiset ja yleishyödylliset), joilla on myönteisiä yhteiskunnallisia tulostavoitteita. Tällöin erityistä huomiota kiinnitetään edistävästä ja ehkäisevästä näkökulmasta sellaisten tulosperusteisten (liike)toimintamuotojen kehittämiseen, jotka varmistavat mitattavan yhteiskunnallisen hyödyn aikaansaamisen ja sen myötä toimeksiantajalle taloudellisia säästöjä nykyiseen kulurakenteeseen verrattuna. Tällä alueella Epiquksella on vahvaa osaamista:

 • yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikuttavuustiedon analysoinnista
 • palvelukokonaisuuksien kustannusten ja tulosten mallintamisesta
 • tulosperusteisisten hankintojen suunnittelusta ja toteuttamisesta
 • ylläolevaan liittyvistä sopimuskäytännöistä
 • tulosperusteisesti toimivien organisaatioiden rakenteiden ja toiminnan kehittämisestä
 • rahoitusjärjestelyistä
 • pääoman nostamisesta

Lisätietoja

Tiimi